Break Point. Żołnierz Sił specjalnych o sile, odwadze i przetrwaniu - Ollie Ollerton - książka

BREAK POINT to chwila, w której decydujesz, że nic nie stanie między tobą a twoim celem. Moment, w którym wychodzisz ze swojej strefy komfortu, aby iść naprzód.

Żołnierze sił specjalnych nie są nadludźmi. Nie trafiają w cel z każdym strzałem. Kule się od nich nie odbijają. Mają takie same słabości i wątpliwości jak każdy z nas. Ale zwykli ludzie też mogą robić rzeczy niezwykłe, pod największą presją, w najtrudniejszych sytuacjach.

W życiu Olliego Ollertona wszystko było ekstremalne, nie chodził na skróty. Jest byłym żołnierzem Sił Specjalnych. W wieku 18 lat wstąpił do Royal Marine Commandos. Brał udział w misjach w Irlandii Północnej i Iraku w ramach operacji Pustynna Burza. Po ukończeniu wyczerpującego 6-miesięcznego procesu selekcji SAS Ollie dołączył do Special Boat Service (SBS), gdzie służył 6 lat.

Jego życie to dowód na to, że każdy może zrobić coś niesamowitego, ponieważ dopiero wtedy, gdy nadchodzi czas kryzysu, kiedy jesteś w punkcie załamania dowiadujesz się, kim naprawdę jesteś.

A jaki jest twój punkt załamania/prze­rwa­nia (ang. BREAK POINT)? Co musi się stać, żebyś odbił się od dna?

Pamiętaj, że sekunda jest tylko tak długa albo tak krótka, jak czuje człowiek, który ją przeżywa.


Pierwsze polskie tłumaczenie tej książki. Premiera wiosna 2023!
Tytuł ory­gi­nału: BREAK POINT: Fear. Courage. Strength. Survi­val


Tematyka poradnika:

Psychologia, przetrwanie, wojsko, strach,  broń, decyzje

Cytaty z książki:

  •  W woj­sku, jak robi się gło­śno, to sprawy stają się realne. Czło­wiek prze­cho­dzi na auto­pi­lota, włą­cza się szko­le­nie.
  • Eastwood we "Wzgó­rzu zła­ma­nych serc" miał rację: seria z kałasz­ni­kowa ma bar­dzo cha­rak­te­ry­styczny odgłos – prze­ra­ża­jący, jeśli sto­isz po nie­wła­ści­wej stro­nie lufy.
  • Mamy moc zade­cy­do­wać, ile trwa nasza sekunda, jeśli tylko nie jeste­śmy zbyt prze­ra­żeni tym, co prze­żywamy. Bo kiedy stres i panika prze­wa­żają, wtedy sekunda prze­myka nie­zau­wa­żal­nie. Ale jeśli zacho­wasz spo­kój, każda sekunda będzie trwała dwu- albo i trzy­krot­nie dłu­żej.
  • Cza­sem trzeba pogor­szyć, żeby polep­szyć – taki para­doks.
  • Man­tra Sił Spe­cjal­nych – OKW: oddech – kali­bra­cja – wpier­dol. W ten spo­sób odzy­sku­jemy kon­trolę nad sytu­acją, która grozi roz­wi­nię­ciem się w nie­bez­piecz­nym kie­runku.
  • Świat, który na pierw­szy rzut oka wydaje się gor­szy od tego, w któ­rym obec­nie żyjemy. Wykra­cza­jąc jed­nak poza te gra­nice (komfortu), możemy stwo­rzyć szansę, by nasze życie stało się lep­sze.
  • Spo­łe­czeń­stwo ma gdzieś, jak dobrze funk­cjo­nu­jesz jako jed­nostka – obcho­dzi je tylko, jak dobrze pasu­jesz do niego i czy cza­sem nie masz jakichś zadzio­rów, które można by ci ohe­blo­wać.
  • Jako dziecko widzisz tylko jasną stronę histo­rii, chwałę i męstwo, które kar­mią marze­nia, by także ich zaznać. Nie ma ci kto opo­wie­dzieć o całej resz­cie, o strasz­li­wych realiach, łamią­cych naj­sil­niej­sze ciała i umy­sły, o tym, że tysiące tych boha­te­rów, choć fizycz­nie nawet nie­dra­śnię­tych, wró­ciło z wojny jako ludz­kie wraki.
© 2024 VADEMECUM SURVIVALOWE - polskie książki (ebooki) polski survival, bushcraft, prepring, budowa schronu przydomowego || Designed by PF | Mapa strony